Ασπρόπυργος: Αφιέρωμα μαθητών για τα 120 χρόνια από τη θεμελίωση 1ου δημοτικού σχολείου – Βίντεο

0
25

Οι μαθητές της πέμπτης τάξης πήραν συνεντεύξεις από τις γιαγιάδες και τους παπούδες τους που φοίτησαν στο ίδιο σχολείο

Ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα δημιούργησαν οι μαθητές της πέμπτης τάξης του 1ου δημοτικού στον Ασπρόπυργο, με αφορμή τη συμπλήρωση 120 ετών από την θεμελίωση του σχολείου τους. 

Με τη βοήθεια των δασκάλων τους, έφτιαξαν αυτό το υπέροχο βίντεο με συνεντεύξεις από τις γιαγιάδες και τους παπούδες τους που φοίτησαν στο ίδιο σχολείο.

Δείτε το βίντεο:

Η ιστορία του 1ου Δημοτικού σχολείου Ασπροπύργου

Στη μηνιαία εφημερίδα του Μορφωτικού Συλλόγου «Αθηνά», Οκτώβριος 1957 αριθμός φύλλου 4, δημοσιεύτηκε το άρθρο της Διευθύντριας του Α’ Δημοτικού Σχολείου, Στέλλας Παντελοπούλου με τίτλο: «Η Ιστορία του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ασπροπύργου».

Σε αυτό ανέφερε:

«Ὡς ἐπληροφορήθην ἀπό παλαιοτέρους κατοίκους τοῦ Ἀσπροπύργου ἡλικίας σήμερον ἐνεννήκοντα ἐτῶν τό 1ον Δημοτικόν Σχολεῖον Ἀσπροπύργου ἐθεμελιώθη καί ἐκτίσθη κατά τό ἔτος 1903 δαπάναις τοῦ Ἐθνικοῦ εὐεργέτου Ἀνδρέου Συγγροῦ καί ἐπί πρωθυπουργίας Ράλλη. Ἐκτίσθησαν τότε αἴθουσαι τρεῖς εὐρύχωροι, τό γραφεῖον καί ἡ εἴσοδος. Εἰς τό βόρειον μέρος εἶχε περίβολον μετά μανδροτοίχου καί ὑπόστεγον ὅπου κατέφευγον οἱ μαθηταί ἐν καιρῷ κακοκαιρίας καθώς κ.λ.π. χρειώδη. Ὑπήρχον καί μερικαί ἀμυγδαλαῖ, ὕδωρ ὄχι, διότι τό χωρίον ἐστερεῖτο καθώς καί σήμερον ὑπάρχει ἔλλειψις.

Ἡ λειτουργία του ἤρχισε τό ἔτος 1904 ὡς διτάξιον μέ διδασκάλους, τούς Μανδραβίλλιαν Εὐάγγελον καί τόν Πολύχρονον Κωνσταντῖνον μέχρι τήν Δ’ τάξιν διότι ὐπῆρχε τότε καί Ἑλληνικόν σχολεῖον. Κατά πληροφορίας οἱ ὠς ἄνω διδάσκαλοι ἐπληρώνοντο ἀπό τόν Δῆμον μέχρι τοῦ ἔτους 1906 ἴσως καί ἀργότερον.
Τριτάξιον ἤρχισε λειτουργοῦν ἀπό τοῦ ἔτους 1918-1919 ὡς τοῦτο ἐξηκρίβωσα ἐκ τοῦ τηρουμένου Ἀρχείου. Κατά τό ἔτος 1923 ὅπου ἐγώ διωρίσθην λειτουργοῦσε ὡς τριτάξιον ἀρρένων καί ἔμεινε οὕτω μέχρι τοῦ 1928 ὅπου συνεχωνεύθη μετά τοῦ θηλέων εἰς ἕν ἑξατάξιον μικτόν δυνάμει τοῦ Πρ. Δ/ματος τῆς 24-2-1928, δημοσιευθέντος εἰς το Φ.Ε.Κ. τῆς 29/3-1928.

Ἡ ἐπέκτασις τοῦ κτιρίου ἐγένετο τό κατά ἔτος 1930-1931 ὅπου προσετέθησαν ἕτεραι δύο αἴθουσαι δεξιά καί ἀριστερά τῶν ὑπαρχουσῶν. Ἐκτίσθησαν δαπάναις τοῦ Κράτους ἐκ δρχ. 150.000 ἐπί ὑπουργοῦ Παπανδρέου καί τά ὑπόλοιπα συνεπληρώθησαν ὑπό τῆς Κοινότητος Ἀσπροπύργου. Κατά τό ἔτος τοῦτο ἱδρύθη τό 2ον Ἀσπροπύργου καί οὕτω ἀπό Δημ. Σχολεῖον πού ὠνομάζετο, μετωνομάσθη 1ον Ἀσπροπύργου. Τότε ἐκ δωρεῶν τῶν περιοίκων εἰς οἰκόπεδα, ὁ περίβολος ἐπεξετάθη ὠς ἔχει σήμερον. Κατά τό ἔτος 1938-1939 προσετέθη καί ἑτέρα αἴθουσα πρός ἀνατολάς δαπάναις τῆς κοινότητος Ἀσπροπύργου.

πλακα

Μέ τήν ἐπέκτασιν τοῦ περιβόλου ἱδρύθη συστηματικός κῆπος μέ διάφορα καλλωπιστικά δένδρα, ἑσπεριδοειδῆ, περικοκλάδες καί ἄλλα. Ἐπίσης ἐκαλλιεργοῦντο ἄνθη διάφορα καθώς καί φυτώρια μέ διάφορα φυτά, τά ὁποία παρηκολούθουν καί περιποιοῦντο οἱ μαθηταί. Τά φυτά αὐτά, ὅταν ἤρχετο ὁ καιρός, ἐμοιράζοντο εἰς τούς μαθητάς ἵνα φυτευθῶσιν εἰς τούς κήπους των καί εἰς τάς αὐλάς των. Καί βιβλιοθήκη μαθητική ὑπῆρχε μέ ἀρκετά βιβλία, ὅπου οἱ μαθηταί τοῦ σχολείου εἰς ὡρισμένην ἡμέραν καί ὥραν ὑπό τήν ἐπίβλεψιν τῶν διδασκόντων ἐμελέτων ἐν τῷ σχολείῳ καί ἔκαμον τάς ἀνακοινώσεις των εἰς ὡρισμένον χρόνον.

Εἶχε καί κινηματογράφον ἐν δράσει μέ ποικίλας διδακτικάς ταινίας μά δυστυχῶς πάντα κατεστράφησαν κατά τήν περίοδον τῆς κατοχῆς καθώς καί τό διδακτήριον. Τό ἑκάστοτε προσωπικόν τοῦ σχολείου, ὅσον καί οἱ διευθυνταί του εἰργάσθησαν καί ἐργάζονται φιλοπόνως, μέ ζῆλον καί ἐπιμέλειαν καί φρόντισαν καί φροντίζουν διά τήν γενικά καλήν του ἐμφάνισιν τόσον τοῦ διδακτηρίου ὅσον καί τροφίμων του.

Τό πλεῖστον ὑλικόν τοῦ σχολείου καθώς καί τά ἐποπτικά αὐτοῦ μέσα ἔχουν ἀγορασθῆ ὡς ἐπί τό πλεῖστον μέ τά χρήματα τῶν ἑκάστοτε ἑορτῶν, λαχειοφόρων ἀγορῶν κ.λ.π. Τέλος ἐάν τό σχολεῖον ἐπισκευασθῆ καί ὁ περίβολος κλεισθῆ θά ἐπαναλειτουργήση ὁ σχολικός κῆπος, ὅπως πρέπει καί ὅπως ἁρμόζει εἰς ἕνα σχολεῖον ἑξατάξιον πλῆρες. Ἀκόμη κατ’ αὐτάς καταβάλλονται προσπάθειαι διά τήν ἵδρυσιν μαθητικῆς βιβλιοθήκης καί πρό παντός τῶν παιδικῶν διηγημάτων «τῆς ζωῆς» καί ἄλλων ὁμίλων».

Πηγή: skai.gr

Πηγή: skai.gr